Contact en privacy

Contact:

Als je vragen hebt op het terrein van therapie, massage, coaching, workshops en/of trainingen kan je contact met mij opnemen.

Hieronder zie je de foto’s  van het praktijkadres, de entree van de praktijk en de praktijkkamer.

Privacy:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandeling.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je digitale dossier.  Je gegevens worden zichtbaar na twee maal een verschillend wachtwoord te hebben ingetypt. De praktijkgegevens worden in een afgesloten kast bewaard. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Ook alleen met je expliciete toestemming.
  • De NAW gegevens uit je dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de factuur:

Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

  • naam, adres en woonplaats (NAW)
  • geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling: ‘consult lichaamsgerichte therapie’
  • de kosten van het consult